Pay
Organization Chart and Human Resources

Organization Chart and Human Resources

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

TRẠI HỌP BẠN ĐỘI TRƯỞNG HOA LƯ III - 2021

TRẠI PHÓ QUẢN TRỊ


TRẠI PHÓ KỶ THUẬT

TRẦN HỮU CHÍ

0903 875 759

TRẠI PHÓ ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN CÔNG ĐỨC

0918 223 134

TRUYỀN THÔNG

LÊ ANH KHA

0903 737 888

TRẠI TRƯỞNG

NGÔ MINH KHIÊM

0903 819 956

TRƯỞNG BAN SINH HOẠT

NGUYỄN HOÀNG BẢO HUY

0908 872 831

KIẾN THIẾT


ĐIỀU VẬN


AN TOÀN TRẠI


BAN NỘI VỤ


BAN THI ĐUA


TIỂU TRẠI 1


TIỂU TRẠI 2


TIỂU TRẠI 3


TIỂU TRẠI 4


TIỂU GIÚP ÍCH


TRẠM TRÒ CHƠI


BAN TRỰC TRẠI


NGHIÊM PHÉP


HÀNH CHÁNH


TÀI CHÁNH


HẬU CẦN


Y TẾ


LỄ TÂN


VẬT PHẨM TRẠI


32
0
1
publish time: 2021-03-02
WScxXZrw

Here is a orgnizational chart for human resources, from which you can see how the organization has been managed. An organization chart is a chart that graphically shows the relationship between a leader and another leader of the company or other employees. It is also used to show the relationship between a department and another department or other departments, or the relationship between a function of an organization and another department or other departments. The chart allows people to visualize a complete organization through the pictures it presents. Check more details from this template, or learn more in this template gallery.

See More Related Templates