Pay
Society Reality Diagram

Society Reality Diagram

Ang pananaliksik na ito ay binibigyang linaw at tiyak na mga kasagutan ang mga sumusunod na mga katanungan:Ano-ano ang dulot at hindi magagandang epekto ng nangyari sa kababaihan/kalalakihan noon?Bakit mahalagang bigyang papel at pantay na trato ang ating mga mamamayan sa lipunan?Ano ang mga pagbabagong naganap makalipas ang taon at ano ang kasalukuyang sitwasyon ng mga kababaihan/kalalakihan ngayon?InputSarbey na palatanungan.Presentasyon ng datos.Pagsususri ng datos gamit ang weighted mean.Pagbibigay interpretasyon sa datos.ProsesoLagomKonklusyonRekomendasyonAwtputFidbak
8
0
0
publish time: 2021-03-06
noreen tiempo

This research clarifies and definitely answers the following questions: What are the causes and negative effects of what happened to women/men then? Why is it important to give our citizens a role and equal treatment in society? What changes have taken place over the years and what is the current situation of women/men today? Learn more details from this diagram, or try to make yours with ease.

See More Related Templates