Love people and Solidarity Mind Map
Use immediately

Love people and Solidarity Mind Map

Chủ đề: Yêu thương con người, đoàn kết tương trợKhái niệmYêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người khó khăn,hoạn nạn.Đoàn kết tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
8
0
0
publish time: 2021-10-11
Linh Hoang Nguyen

This mind map's main theme is Love people and Solidarity. Solidarity in relationships. Interpersonal solidarity (Wheeless, 1976) is a measure of individuals' social and physical closeness, whereas relationship breakdown is frequently caused by partners moving apart.

See More Related Templates

NEW MIRA APPLICATION ARCHITECTURE
MIRA APPLICATION ARCHITECTURE IN SIMPLE TERMS
NEW MIRA APPLICATION ARCHITECTURE
4
0
0
Ganapathy Nagarajan
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Concesion de aguas del ANLA - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - CO
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
3
0
0
Lorena Marcela Robles Camargo